مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CYA

See You Around

بعدا می بینمت ، میبینمت
CYA
ارسال نظر

ارسال نظر