مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BBL

Be Back Later

بعدا بر میگردم
BBL
ارسال نظر

ارسال نظر