مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOW

On Our Way

در راهیم ؛ داریم میایم
OOW
ارسال نظر

ارسال نظر