مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GJ

Good Job

کارت خوب بود
GJ
ارسال نظر

ارسال نظر