مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICES

Integrated Civel Engineering System

سیستم مجتمع مهندسی عمران (ICES) سیستمی که برای کمک به مهندسان عمران در حّل مسائل مهندسی ، ساخته شده است. این سیستم شامل چندین سیستم مهندسی و زبان‌های برنامه‌نویسی می‌باشد.
ICES
ارسال نظر

ارسال نظر