مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCVFA

Sussex County Volunteer Firefighters Association

انجمن آتشفشان داوطلبانه شهرستان ساکسکس
SCVFA
ارسال نظر

ارسال نظر