مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ابلی

ابوالقاسم

ابُلی، مخفف «ابوالقاسم» است و بیشتر آن را در مقام کوچک شمردن و خطاب به آشنا و خویشاوند که با او رو دربایستی نداشته باشند به کار می‌برند.
ابلی
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود