مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساکو

کوه صاف

اهالی منطقه سوادکوه، کوه‌های صاف و عاری از درخت را ساکو می‌خوانند که مخفف کلمه سات کوه یا کوه صاف می‌باشد.
ساکو
ارسال نظر

ارسال نظر