مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف REL

Relation

رابطه یا دوستی اصطلاحی است که برای توصیف رابطه همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آنها، دوست یا رفیق گفته می‌شود. رابطه دوستانه معمولاً شامل درک دوجانبه، احترام و محبت نیز هست.
REL
ارسال نظر

ارسال نظر