مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOS

Months

مخفف کلمه ماه ( برای چند ماه )
MOS
ارسال نظر

ارسال نظر