مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BAE

Before Anyone Else

BAE اصطلاح عامیانه در شبکه های اجتماعی به معنای قبل از هر کس دیگری است.
BAE
ارسال نظر

ارسال نظر