مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LY

Last Year

مخفف پارسال ( سال گذشته ) در برخی متن های عامیانه به صورت LY نوشته می‌شود.
LY
ارسال نظر

ارسال نظر