مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YDA

Yesterday

مخفف دیروز ( روز گذشته ) در برخی متن های عامیانه به صورت YDA نوشته می‌شود.
YDA
ارسال نظر

ارسال نظر