مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F2F

Face To Face

صورت به صورت ( یا همان رو در رو )
F2F
ارسال نظر

ارسال نظر