مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRE8

Create

ساختن، ایجاد کردن، تولید کردن
CRE8
ارسال نظر

ارسال نظر