مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BGD

Background

زمینه ( پشت صفحه )
BGD
ارسال نظر

ارسال نظر