مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B4

Before

اصطلاح رایج B4 در سرویس اجتماعی توئیتر به معنای لغوی قبل از می باشد.
B4
ارسال نظر

ارسال نظر