مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TL;DR

Too Long; Didn’t Read

بیش از حد طولانی... خواندنی نیست.
TL;DR
ارسال نظر

ارسال نظر