مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RE

Replay

در پاسخ به ( In reply to )
RE
ارسال نظر

ارسال نظر