مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSFW

Not Safe For Work

برای کار امن نیست.
NSFW
ارسال نظر

ارسال نظر