مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BR

Best Regards

با احترام
BR
ارسال نظر

ارسال نظر