مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BFN

Bye For Now

فعلا خداحافظی
BFN
ارسال نظر

ارسال نظر