مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B/C

Because

بخاطر اینکه
B/C
ارسال نظر

ارسال نظر