مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CU

See You

کاربرد این عبارت بیشتر در گفتگوهای اینترنتی به معنای بعدا میبینیمت ( در هنگام خداحافظی ) می باشد.
CU
ارسال نظر

ارسال نظر