مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف I.Q

Intelligence Quotient

آی کیو/ ضریب هوشی
I.Q
ارسال نظر

ارسال نظر