مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MAX

Maximum

به معنای بیشینه یا زیاد می باشد.
MAX
ارسال نظر

ارسال نظر