مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GF

Girl Friend

دوست دختر عنوانی است که به یک دختر یا زن داده می‌شود و در تعریف دوست و همدمی است که با شخصی که متقابلاً رابطه دارد؛ ارتباطی عاشقانه برقرار کرده‌است (نه به صورت خیلی بلند مدت). رفیق و کسی که با او دوست است پسر یا مردی است که با او رابطه به شرح فوق برقرار کرده‌است البته در مواردی ممکن است دختری، با شرح این نوع روابط دارای دوست دختر باشد.
GF
ارسال نظر

ارسال نظر