مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BF

Boy Friend

دوست پسر عنوانی است که به یک پسر یا مرد داده می‌شود و در تعریف دوست و همدمی است که با شخصی که متقابلاً رابطه دارد؛ ارتباطی عاشقانه برقرار کرده‌است (نه به صورت خیلی بلند مدت). رفیق و کسی که با او دوست است دختر یا زنی است که با او رابطه به شرح فوق برقرار کرده‌است البته در مواردی ممکن است پسری، با شرح این نوع روابط دارای دوست پسر باشد.
BF
ارسال نظر

ارسال نظر