مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ODNB

Oxford Dictionary of National Biography

فرهنگ لغت آکسفرد
ODNB
ارسال نظر

ارسال نظر