مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JD

Job Description

شرح شغل، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات
JD
ارسال نظر

ارسال نظر