مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NA

Not Available

برای حالتی که از چیزی موجود نمی‌باشد و یا قابل مطرح کردن نیست.
NA
ارسال نظر

ارسال نظر