مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KRW

Korean Won

وون (₩) واحد پول کره جنوبی است.
KRW
ارسال نظر

ارسال نظر