مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GHQ

General Headquarters

ستاد مرکزی، ستاد عمومی
GHQ
ارسال نظر

ارسال نظر