مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASA

As Soon As

به محض اينكه
ASA
ارسال نظر

ارسال نظر