مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف STFU

Shut The Fuck Up

STFU یک اصطلاح می‌باشد، به معني ( لطفا خفه شو ! ) يا ( در گاله رو ببند ! )
STFU
ارسال نظر

ارسال نظر