مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AA

Architectural Association

بزرگترین مدرسه معماری در انگلستان
AA
ارسال نظر

ارسال نظر