مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ORG

Oxford Research Group

گروهی از پژوهشگران آكسفورد
ORG
ارسال نظر

ارسال نظر