مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDS

Interactive Drives System

سیستم رانندگی با عوامل تاثیر گذارنده بر یکدیگر
وظیفه این سیستم کنترل حرکت اتومبیل از طریق ارتباط با ترمزها ، سیستم فرمان و سیستم کنترل موتور می باشد . در اپل وکترا از این سیستم استفاده شده است .
IDS
ارسال نظر

ارسال نظر