مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPA

International Phonetic Alphabet

الفبای آوانگاری بین‌المللی سیستم آوانگاری است که بر پایهٔ الفبای لاتینی ساخته شده‌است.
IPA
ارسال نظر

ارسال نظر