مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IOU

I Owe You

سند بدهكاري‌. فته‌ طلب‌، تمسك‌
IOU
ارسال نظر

ارسال نظر