مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Mr

Mister

آقا (مستر)
Mr
ارسال نظر

ارسال نظر