مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIA

Missing In Action

MIA اصطلاحیست نظامی برای گزارش مفقود شدن پرسنل نظامی در حین عملیاتی فعال بطوریکه هیچ اطلاعی از وضعیت فعلی آن شخص در دسترس نباشد. شخص نظامی مورد گزارش ممکن است کشته، زخمی و یا مورد اسارت قرار گرفته باشد و یا در صورت فوت هیچ هویت مشخصی را از او نتوان تایید کرد.
MIA
ارسال نظر

ارسال نظر