مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFFW

Argument From Free Will

برهان اراده آزاد (AFFW)، یکی از براهین اثبات عدم وجود خدا ست.

این برهان می‌کوشد علم مطلق خدا و اختیار انسان را متناقض نشان دهد؛ به‌گونه‌ای که تنها یکی از این دو پذیرفتنی باشند؛ سپس چون وجود اختیار در انسان را بدیهی می داند، فرض علم مطلق خدا را مردود شمارد؛ و چون علم مطلق خدا از لوازم خداشناسی متعارفی (ادیان ابراهیمی) است، وجود خدا را رد کند.
AFFW
ارسال نظر

ارسال نظر