مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UX

User Experience

در فرهنگ تعامل انسان-رایانه، تجربهٔ کاربری (UX) کیفیتی از تجربه است که کاربر در حین تعامل با یک سیستم یا محصول کسب می‌کند. به عبارت دیگر، تجربه کاربری همان خاطره‌ای است که با استفاده از یک محصول در ذهن کاربر نقش می‌بندد. هدف طراحی تعامل، این است که خاطره‌ای خوش در ذهن کاربر نقش ببندد تا او بازهم از محصول استفاده کند.
UX
ارسال نظر

ارسال نظر