مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EVA

Economic Added Value

ارزش افزوده اقتصادی
EVA
ارسال نظر

ارسال نظر