مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سبا

سیستم بانکداری اینترنتی

سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران
سبا
ارسال نظر

ارسال نظر