مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AWD

All Wheel Drive

سيستم چهار چرخ محرك دائم
AWD
ارسال نظر

ارسال نظر