مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CDL

Commercial Driver's License

گواهینامه رانندگی بازرگانی
CDL
ارسال نظر

ارسال نظر