مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BIEBER

Believe in Everything Because Everything's Reachable

به همه چیز اعتقاد داشته باشید، زیرا همه چیز قابل دسترسیست.
BIEBER
ارسال نظر

ارسال نظر