مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KIES

Korea Information Engineering Services

اطلاعات خدمات مهندسی در کره
KIES
ارسال نظر

ارسال نظر